Thai Eng
 
     
  เกรซ เด็นทัล แคร์ คลินิกทันตกรรมเฉพาะทาง  
     
 

ในปัจจุบัน ความรู้และวิธีการรักษาทางทันตกรรมได้มีการพัฒนาอย่าง
รวดเร็วและกว้างขวาง จึงมีทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเกิดขึ้น
ไม่น้อยกว่า 11 สาขาซึ่งต้องได้รับการศึกษาอบรม เพิ่มเติม จากการ
เป็นทันตแพทย์ทั่วไป

วิธีการรักษาทางทันตกรรมขั้นสูงหลายอย่าง เช่น ทันกรรมรากเทียม,
ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม, การบูรณะฟันปลอมทั้งปาก, การผ่าตัด-
ขากรรไกรเพื่อแก้ไขรูปหน้า, การใส่ฟันปลอม ร่วมกับการจัดฟัน ฯลฯ
จำเป็นต้องอาศัยการทำงานร่วมกันของทันตแพทย์ เฉพาะทางหลาย
สาขาเพื่อที่จะให้เกิดผลการรักษาที่ดีที่สุดแก่ผู้รับบริการ

ชื่อ Grace หมายถึง สิ่งดี ๆ ความงดงาม ความปราณีต นุ่มนวล
สื่อถึงแนวคิดในการจัดตั้ง คลีนิกทันตกรรมในรูปแบบใหม่แห่ง
สหัสวรรษที่มีบรรยากาศอบอุ่น สะอาด ปลอดภัย ไร้สารปรอท
เพียบพร้อมด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
และประสบการณ์ ดูแล เอาใจใส่ผู้ป่วยตามหลักวิชาการ โดยเน้น
การทำงานร่วมกันเป็นทีมโดยทัตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ในสาขาต่าง ๆ
เพื่อให้แน่ใจได้ว่าผู้ป่วย จะได้รับการดูแลอย่างดี มีมาตรฐานสูง
ด้านความสะอาด และ ระบบปลอดเชื้อ ของเครื่องมือ ด้วยสถาน-
ที่โอ่โถง สะดวกสบาย กับบรรยากาศที่เป็นกันเอง

เกรซ เด็นทัล แคร์ คลินิกทันตกรรมเฉพาะทาง
จึงเน้นให้บริการทันตกรรมในแบบบูรณาการ โดยทันตแพทย์ผู้
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และ การรักษาทางทันตกรรมขั้นสูง ด้วย
วิทยาการ และ เครื่องมือที่ทันสมัย

  คณะทันตแพทย์ผู้ร่วมงานในปัจจุบันประกอบด้วย
    -   ทันตแพทย์ด้านฟันปลอมชนิดถอดได้  
    -   ทันตแพทย์ด้านฟันปลอมชนิดติดแน่น  
    -   ทันตแพทย์ด้านโรคปริทันต์ 
    -   ทันตแพทย์ด้านบูรณะฟัน
    -   ทันตแพทย์ด้านจัดฟัน
    -   ทันตแพทย์ด้านศัลยกรรมช่องปาก
    -   ทันตแพทย์ด้านศัลยกรรมกระดูกและใบหน้า
    -   ทันตแพทย์ด้านทันตกรรมรากเทียม
    -   ทันตแพทย์ด้านทันตกรรมทั่วไป
    -   ทันตแพทย์ด้านรักษาคลองรากฟัน
    -   ทันตแพทย์ด้านทันตกรรมเด็ก

Reception area


Reception area
 
  Dental Building
 
     
  TOP  
     
 
 
 
  เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ 9.00 น. - 20.30 น. , เสาร์ - อาทิตย์ 9.00 น. - 17.00 น.
โทรศัพท์ : 053894568 ,053894569 ,085 6954581  โทรสาร : 053 894570   
Email : dent@gracedentalclinic.com , gracedentalcare@hotmail.com , gracedentalcare@gmail.com